STADGAR för Borgholms Filmstudio, antagna vid årsmöte den 24 februari 2019.

§1

Borgholms Filmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende.

§2

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudior (SFF).

§3

Medlemskap i föreningen skall beviljas person över 15 år som ansöker därom.

§4

Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. Personligt medlemskort berättigar till filmvisningarna. Så kallade gästkort gällande endast en föreställning kan undantagsvis utfärdas.

§5

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en ledamot.(Samtliga funktioner utom ordförande utses inom styrelsen.) För giltigt beslut av styrelsen gäller enkel majoritet. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller sekreterare.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning.

§6

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av den av årsmötet valda revisorn. Revisorn skall avge revisionsberättelse. Räkenskaperna samt verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast 14 dagar före årsmötet. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst två veckor före mötet.

§8

På ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

  1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
  2. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
  3. Föredragning av revisionsberättelse.
  4. Fastställande av balansräkning.
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
  7. Val av övriga fyra styrelseledamöter, varav halva antalet väljs för en tid av två år.
  8. Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  9. Val av två ledamöter och en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
  10. Övriga frågor.

§9
För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning erfordras beslut vid årsmöte med 2/3 majoritet av de närvarande.